Kauza Letenské sady

Proč magistrátní památkáři podruhé, přes nesouhlas MK ČR, Prahy 6, Prahy 7, Útvaru rozvoje hl.m. Prahy, občanských sdružení i občanů schválili sedmipodlažní kanceláře a garáže Letenské sady v pražské památkové zóně???

 

(dole na stránce si můžete stáhnout petici)

V 90. letech byly vybydleny tři vily na rohu tř. M. Horákové a ul. U Vorlíků naproti Letné, na hranici Prahy 6 a 7 v památkové zóně Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice (zejm. nárožní neorenesanční vily J. Kočího čp. 260 a původně historizujícího domu čp. 179, jehož konstruktivistická přestavba je připsána K. Roškotovi, který v domě bydlel).

V době plánování vnitřního silničního okruhu Prahou představila společnost Lordship Estates záměr postavit na místě těchto domů a zeleně sedmipodlažní administrativní budovu Letenské sady. Autor projektu, doc. ing. arch. J. Trávníček (v poslední době proslulý např. řešením hotelu Juliš na Václavském náměstí) představil urbanistickou studii, která počítá s výstavbou sedmipodlažní stavby ve tvaru písmene T s podzemními garážemi, tří podobných budov směrem k stanici metra Hradčanská a čtvercové, stejně vysoké budovy na místě tramvajové smyčky u tř. M. Horákové, prostorově ovšem tuto smyčku výrazně přesahující.

Bude-li řešení přijato (osamocená sedmipodlažní budova Letenské sady je precedentem k dostavbě prostoru), objeví se v památkové zóně s cennými vilami D. Jurkoviče, J. Kotěry ad., ”kde můžeme studovat v zkratce vývoj ‘české vily’” (F. Žákavec) trhlina, nová dominanta, činící z dříve kompaktní zástavby bizarní osamocené domečky. K nim budou ovšem patřit i sídla zastupitelských úřadů Španělska, Holandska, Izraele, Jižní Korey a Chile v přímém okolí chystané výstavby. Zástavba se od čtvercové budovy může rozšířit na Letnou, zužitkován může být i pás zeleně od Hradčanské směrem k Prašnému mostu. Otevřená místa, kde zeleň z Letné přecházela do okolní zástavby, tak budou působit nenápaditě, šedě a stísněně.

 

(urbanistická studie doc. ing. arch. J. Trávníčka, Architekt 2003/7)

Na ohrožení památkové zóny projekty zhodnocujícími pouze prostředky soukromých investorů pamatovuje závazná vyhláška památkové zóny č. 10/1993 sb. MHMP.:

Čl. 3. Předmětem ochrany v památkových zónách jsou: a) historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotná skladba, b) urbanistická struktura, uliční interiéry spolu s povrchy komunikací (zejména mozaiková dlažba chodníků, historická komunikační dlažba), charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, veřejné interiéry včetně řemeslných a uměleckořemeslných prvků, c) historické podzemní prostory (zejména historické sklepy s klenbami, štoly apod.), d) panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, e) historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku, nebo historického prostředí.

Čl. 4. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, funkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón, d) při nové výstavbě, přestavbě a modernizaci musí být zohledněn charakter a měřítko zástavby a prostorové uspořádání památkových zón, rozsah nové výstavby, přestavby a modernizace musí být přiměřený památkovému významu jednotlivých částí památkových zón.

 

(ohrožená řada domů v památkové zóně)

 

(bude narušeno také panorama Pražského hradu?)

Přes tuto zákonnou ochranu a přes nesoulas Prahy 6 a 7 a několika občanských sdružení byl projekt budovy Letenské sady r. 2003 schválen Magistrátem hl.m. Prahy (zaslouží pozornosti, že odbor památkové péče jej odsouhlasil 9.1.2003 pouhý den po doručení podkladů a nikterak detailních posudků objednaných investorem, které v některých bodech dokonce záměru s jeho lacinými záminkami odporují (doc. Líbal hovoří o odlišném charakteru lokality, jemuž výšková budova neodpovídá): povolení muselo zrušit až Ministerstvo kultury. Proti projektu protestovaly také Národní památkový ústav ČR, Útvar rozvoje hl.m. Prahy, několik občanských sdružení včetně místních občanů (petici podepsali mj. poslanci T. Fischerová, S. Karásek nebo předseda Evropských demokratů J. Kasl).

Roku 2004 schválil týž projekt odbor památkové péče Magistrátu hl.m. Prahy (vedený J. Kněžínkem)!

Projekt musí dále schválit stavební odbor MHMP, proti jehož rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Proti rozhodnutí odboru památkové péče MHMP lze podat opět stížnost k Ministerstvu kultury ČR.

Váš hlas je důležitý! Nedopusťe precedentní a prakticky nevratný zásah do životního prostředí Prahy! Zajímejte se o práci magistrátních úředníků!

 

Petice proti výstavbě administratitvní budovy ke stažení (.doc)

Další materiály a informace můžete získat zde či přímo od Občanské iniciativy Letná – Bubeneč, kontaktní e-mail dobiasd@yahoo.com.